بنر تحویل داده می‌شود

نشست پیش رو

تازه‌ترین مطالب

مقالات روش‌شناسی علمی

حکم‌رانی اجتماعی کلان داده / نویسنده: علیرضا

با تغییر پارادایم‌های علمی و سیاستی در اقتصاد سیاسی جهان و جامعه‌شناسی سیاسی، دولت کشورهای مختلف به جای حکمرانی‌های آمرانه و از بالابه پایین، به دنبال کاهش فاصله خود با مردم و افزایش مشارکت ایشان در امور مختلف حکمرانی هستند. این مهم تنها از طریق وجود اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی ممکن می‌شود که مشروعیت سیاسی و بقای حاکمیت را نیز به بار خواهد آورد. امروزه ظرف رسانه و بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، محملی را ایجاد کرده است که امکان بررسی و دستیابی به این هدف، سریع‌تر از هر زمانی فراهم شده است. اما ویژگی‌های مجازی این میدان، سبب احیای پیچیدگی‌ها و چالش‌های اساسی جدال فلسفی انسان و تکنیک و یا بازصورت‌بندی رابطه…

تحلیل شبکه‌های اجتماعی

حکم‌رانی اجتماعی کلان داده / نویسنده: علیرضا

با تغییر پارادایم‌های علمی و سیاستی در اقتصاد سیاسی جهان و جامعه‌شناسی سیاسی، دولت کشورهای مختلف به جای حکمرانی‌های آمرانه و از بالابه پایین، به دنبال کاهش فاصله خود با مردم و افزایش مشارکت ایشان در امور مختلف حکمرانی هستند. این مهم تنها از طریق وجود اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی ممکن می‌شود که مشروعیت سیاسی و بقای حاکمیت را نیز به بار خواهد آورد. امروزه ظرف رسانه و بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، محملی را ایجاد کرده است که امکان بررسی و دستیابی به این هدف، سریع‌تر از هر زمانی فراهم شده است. اما ویژگی‌های مجازی این میدان، سبب احیای پیچیدگی‌ها و چالش‌های اساسی جدال فلسفی انسان و تکنیک و یا بازصورت‌بندی رابطه…

گزارش نشست‌ها و رویداد

حکم‌رانی اجتماعی کلان داده / نویسنده: علیرضا

با تغییر پارادایم‌های علمی و سیاستی در اقتصاد سیاسی جهان و جامعه‌شناسی سیاسی، دولت کشورهای مختلف به جای حکمرانی‌های آمرانه و از بالابه پایین، به دنبال کاهش فاصله خود با مردم و افزایش مشارکت ایشان در امور مختلف حکمرانی هستند. این مهم تنها از طریق وجود اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی ممکن می‌شود که مشروعیت سیاسی و بقای حاکمیت را نیز به بار خواهد آورد. امروزه ظرف رسانه و بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، محملی را ایجاد کرده است که امکان بررسی و دستیابی به این هدف، سریع‌تر از هر زمانی فراهم شده است. اما ویژگی‌های مجازی این میدان، سبب احیای پیچیدگی‌ها و چالش‌های اساسی جدال فلسفی انسان و تکنیک و یا بازصورت‌بندی رابطه…

معرفی اعضای مرکز

علی مصدق

معاونت سازمان

ارتباط با پژوهشگران و مراکز حکمرانی

🎉 گزارش سالانه دیتاک تحت عنوان رفتار ایرانی‌ها در شبکه های اجتماعی منتشر شد!

دانلود گزارش